Met Rockflow is een te diepe, te steile en moeilijk te onderhouden wadi in Heel aangepakt. Water dat niet snel genoeg infiltreert wordt via de straatkolk rechtstreeks naar de buffer geleid vanwaar het infiltreert in de ondergrond.

De integratie van wadi’s in woongebieden brengt de nodige stedenbouwkundige uitdagingen met zich mee. Vaak is de ruimte voor het opvangen van overvloedig regenwater beperkt, waardoor de wadi relatief diep moet zijn. Daardoor zijn de kanten vaak steil. Dit kan een gevaarlijke situatie creëren en maakt onderhoud lastig waardoor er regelmatig problemen ontstaan met onkruid dat de wadi overwoekerd of ophoping van zwerfaval. Bovendien neemt de capaciteit langzaam af, doordat zich na verloop van tijd een sliblaagje afzet op de bodem die infiltratie van het water in de bodem bemoeilijkt.

Traditionele wadi’s zijn daarnaast eigenlijk alleen bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn ingericht: het opvangen van hemelwater bij zware buien. Het oppervlak is niet meer bruikbaar voor andere doeleinden.

Nieuwe gebruiksmogelijkheden

Met Rockflow krijgt een wadi nieuwe gebruiksmogelijkheden. Het ontwerp is gebaseerd op een bestaand ontwerp van een wadi, waarbij alleen het infiltratiemedium wordt vervangen door Rockflow. Doordat het talud van de wadi met Rockflow niet steiler is dan 1:3 is er geen belemmering voor maaien. Daarnaast heeft een wadi met Rockflow een vlakke en belastbare bodem (VOSB 18 / 30) waardoor hij kan worden ingericht als park of functionele groenstrook. Ook incidenteel recreatief gebruik is mogelijk.

Betere buffering

Door de toegepaste materialen en (steenwol)filtreersystemen blijft de waterbufferfunctie tot in lengte van jaren daadwerkelijk behouden. Verontreiniging wordt in een Rockflow watermanagementsysteem al in de toevoerputten afgevangen met cassettes met steenwolfilters die wanneer nodig eenvoudig kunnen worden vervangen. Bovendien is de steenwol zelf één grote filter. De waterafgifte aan grond of riool blijft dus altijd optimaal.

Verbetering bestaande wadi’s

Ook bestaande wadi’s kunnen met behulp van het Rockflow systeem worden heringericht en voorzien van nieuwe functionaliteit voor de buurt of wijk.

Rockflow vergemakkelijkt het aanleggen van wadi’s:

  • Verhogen van buffer capaciteit
  • Eenvoudiger onderhoud van groen
  • Groenstrook bruikbaar voor omwonende

Problematiek wadi in Heel opgelost met Rockflow

Het onderhoudsprobleem van een wadi in Heel werd opgelost door de wadi te voorzien van een Rockflow watermanagementsysteem*. Water dat niet snel genoeg infiltreert wordt via de straatkolk rechtstreeks naar de buffer geleid vanwaar het infiltreert in de ondergrond.

De wadi is nu vlak en nauwelijks lager dan de omgeving, en dus begaanbaar voor een standaard grasmaaier, waarmee de buffercapaciteit duurzaam is gegarandeerd.

* Deze wadi van 45 meter voorziet in de water opvang voor 1350 m2 afgekoppeld oppervlak en is ontworpen met een bui van 40 mm in 60 minuten als uitgangspunt. 304 Rockflow steenwolelementen vormen in totaal een buffer van 55 m3.

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek